Vakıf

 

VAKFIN AMACI

Vakfın gayesi Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde fiziki alt yapıyı geliştirmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek ve Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve memurlarına yardım etmek için faaliyette bulunmaktır. Vakıf gaye doğrultusunda,

  • Üniversitenin bütçeden karşılanamayan eğitim araç gereçleri, malzeme, makineteçhizat alımı, bakım-onarım ve benzeri masraflarına katkıda bulunur.
  • Üniversitenin kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, kültürel festival, sinema, tiyatro, konser, sportif müsabaka, turnuva, folklorik gösteri, gezi ve benzeri bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini destekler.
  • Üniversite öğretim elemanlarının Yurtiçinde ve Yurtdışında Üniversite ile ilgili sahalarda yapacakları araştırma-geliştirme faaliyetlerini, proje çalışmalarını imkanları ölçüsünde destekler, özendirir; kitap, ders notları ve makalelerinin yayınlanmasına katkıda bulunur.
  • Türkiye genelinde başarılı öğrencilerin Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni tercih etmelerini ve üniversite içinde başarıyı özendirmek için burslar, ödüller koyar, gerekli gördüğü diğer tebrikleri destekler.
  • Üniversitenin öğrenci ve memurlarından yardıma muhtaç olanlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
  • Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyacı olan her türlü araç, gereç evrak, form vs. benzeri malzemelerin sağlanması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu hizmetlerin desteklenmesi amacıyla bağış, yardım vb. katkılarda bulunabilir.
  • Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve memurlarının kaynaşmaları ve hep birlikte tasada ve kıvançta ortak bir “Karadeniz Teknik Üniversitesi Ailesi” oluşturabilmeleri için alınacak sosyal ve kültürel etkinlikleri destekler; şeklinde düzenlenmiştir.

 

VAKFIN TEMSİLİ

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakfın Balkanıdır.