Burs Yönergesi

 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI BURS YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından toplanan burs bağışlarının Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs olarak aktarılması için izlenecek işleyişi düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfının burs yönetim organlarını ve görevlerini, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından önerilen bursiyerlerin burs koşul ve süreleri ile ilgili genel hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
   a) KUVAK: Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfını,
   b) Üniversite: KTÜ- Karadeniz Teknik Üniversitesini,
   c) GNO: Öğrencinin Genel Not Ortalamasını,
   ç) ÜYK: Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
   d) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.

 

KUVAK burs işleyişi

MADDE 4 - (1) KUVAK tarafından verilen bursların özellikleri;
   a) KUVAK tarafından verilen burslar karşılıksızdır.
   b) KUVAK'tan burs desteği almak isteyen öğrencilerin KTÜ'ye başvurmaları ve istenen belgeleri sunmaları gereklidir.
   c) KTÜ'ye yapılan burs başvurularının incelenmesi sonucunda ihtiyaç ve başarı kriterlerine göre burs alması önerilen öğrencilerin listesi KUVAK Yönetim Kurulu onayına sunulur.
   ç) KUVAK Yönetim Kurulu, burs önerilerini KUVAK burs bütçesi ve süreç uygunluğu kapsamında değerlendirerek sonuçlandırır.
   d) KUVAK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, her akademik yılbaşında bursun devamı için burs başvurusunu yenilemek ve istenen belgeleri sunmakla yükümlüdür.
(2) KUVAK burs türleri; İhtiyaca bağlı burslar; Başarıya bağlı burslar ve KUVAK Doktora burslarıdır.
(3) KUVAK burs kaynakları; Fon bursları o isme burslar; Yemek bursu; Kitap bursu; Yurt bursu ve Havuz bursu bağışlarından oluşmaktadır.

 

KUVAK İhtiyaç bursları

MADDE 5 - (1) İhtiyaç burslarının özellikleri aşağıdaki gibidir:
   a) KTÜ tarafından önerilen öğrencinin özel durumuna ait belgelerin incelenmesi ve mülakatların yapılmasının ardından öğrencinin akademik durumuna da bakılarak verilen burslardır. (Özel durum belge örnekleri: Öğrencinin ve ailenin gelir durumu, e-devletten alından sahip olunan gayrimenkul ve araç dökümü, anne babanın vefat ya da boşanmış olma durumu, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı, ailede ve öğrencide varsa belgelenen hastalık veya özel engel durumu gibi)
   b) Burs, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, bütçe imkanları dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder.
   c) Burslar Ekim-Haziran aylarında, dokuz ay süreyle verilir.
   ç) Öğrenci, KTÜ'ye ilk yerleştiğinde burs başvurusu yapabilir. Hazırlık ve eğitiminin ilk dört yarıyılında olan öğrencilere burslarda öncelik tanınır.
   d) Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece bursları sürer. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler esas sınıftaki eğitimlerine başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler esas sınıftaki eğitimlerine başlarken burs alabilmek için yeniden burs başvurusu yapmak zorundadırlar.
   e) Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ancak henüz burs başvuru yapmamış olan öğrenciler de burs başvurusu yapabilirler.
   f) Esas sınıftaki öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için GNO'larının, 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin GNO'sunun üst üste iki dönem 2.00'nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.
   g) Daha önce bursa başvurmamış ve bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 GNO'ya sahip olmaları gerekmektedir.
   ğ) Şehit ve gazi çocuğu ya da gazi olduğunu beyan eden öğrencilere burs verilmesi durumu KUVAK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

KUVAK Başarı bursları

MADDE 6 - (1) Başarı burslarının özellikleri aşağıdaki gibidir;
   a) KTÜ'ye giriş başarısına dayalı olarak önlisans ve lisans öğrencilerine verilen burslardır. Bu bursların türleri ve koşulları her yıl KUVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
   b) Öğrencinin GNO'su her dönem için 4.00 üzerinden 3.00'ın altına düşmediği sürece devam eder. Öğrencinin düşen GNO'su tekrar 3.00'ın üstüne çıksa bile Başarı Bursu yenilenmez.
   c) Dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak önkoşuldur, hazırlığı geçemeyen başarı bursiyerleri burs hakkını kaybeder ve esas sınıfa geçtiklerinde başarı bursları devam etmez.
   ç) Ekim-Haziran aylarında, dokuz ay süreyle verilir.
   d) Başarı Bursu alan bir öğrenci KUVAK'tan ayrıca gereksinime bağlı burslardan alamaz.

 

Doktora Bursu kriterleri

MADDE 7 - (1) Doktora Bursu kriterleri şunlardır;
   a) Bursa aday olacak doktora öğrencisinin tez önerisinin tez izleme komitesi tarafından kabul edilmiş olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.35 olması gerekmektedir.
   b) Burstan yararlanabilmek için adayların üniversite içinde veya dışında herhangi bir işte SGK'ya bağlı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sadece sağlık hizmetlerinden yararlanan kişiler hariç tutulur.
   c) Bursiyerlerden her sene en az iki defa 'SGK Hizmet Dökümü' belgesi sunmaları istenecektir. Bu belge SGK'nın www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilir. SGK'lı olarak herhangi bir yerden gelirlerinin olduğu tespit edilen doktora bursiyerleri burs alma haklarını kaybederler.
   ç) Yanlış veya eksik beyanda bulunan bursiyerler o güne kadar almış oldukları tüm bursların iadesini yapmakla yükümlüdürler.
   d) Burs en fazla 36 ay için verilir. Mazereti nedeniyle bağlı olduğu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan bursiyere izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzin süresinde bursiyere sehven yapılmış ödemeler üç yıl koşuluna uymak kaydıyla sonraki dönemlere mahsup edilir.
   e) Bursiyer burs süresi sona ermeden mezun olması ya da programdan ayrılması durumunda ivedilikle KUVAK'ı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Kendisine öğrenci olmadığı süre içinde burs ödemesi yapılmış ise, bursu KUVAK'a iade eder.
(2) Doktora Bursu duyuruları her yıl Kasım ayından önce Vakıf tarafından öğrencilere duyurulması için Üniversiteye gönderilir. Başvuru ve istenecek belgeler ayrıca http://www.kuvakfi.org.tr/ adresli web sitesinde duyurulur.
(3) Doktora Burs başvuruları duyuruyu takip eden bir ay süresince KUVAK'a şahsen yapılır. Adaylar http://www.kuvakfi.org.tr/ web sitesinde yer alan başvuru formunu, referans mektuplarını ve istenen ek belgeleri bu süre içinde KUVAK'a teslim ederler.
(4) Doktora Bursu bursiyer seçimleri Ocak ayı içinde KUVAK Akademik Kurulu tarafından yapılır. KUVAK Akademik Kurulunun önerileri KUVAK Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Burs ödemeleri ocak ayı dahil edilerek başlatılır.
(5) Doktora Bursu uygulamalarında;
   a) Şartlı bağışların özel kriterleri varsa, bunlar bursiyer seçimleri aşamasında dikkate alınır.
   b) Her akademik yılsonunda bursiyerin başarı durumu hakkında doktora tez danışmanından yazılı görüş istenir ve bursun devamı bu görüşe göre yine Akademik Kurul tarafından onaylanır.
   c) Bursiyerler her dönemin sonunda tez ilerleme raporunun bir kopyasını KUVAK'a elektronik veya basılı olarak göndermekle yükümlüdür.
   ç) KUVAK, her akademik yılsonunda bağışçılarına bursiyerlerin akademik durumu hakkında rapor gönderir.

 

KUVAK burs kaynakları

MADDE 8 - (1) Fon bursları;
   a) KUVAK bünyesinde oluşturulan anaparası harcanamayan ve ilgili fonun faizden elde edilen gelirle burs ödemesinin yapıldığı burslardır.
   b) Kişi veya kurumlardan gelen burs bağışlarına istinaden gereksinimi olduğu tespit edilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencisine, akademik başarısına da bakılarak, dokuz ay süreyle verilen aylık burslardır.
   c) Bursiyer-bağışçı eşleşmesi yapılarak akademik yılsonunda bursiyerin durumu bağışçısına KUVAK tarafından raporlanır.
   ç) Bursiyerin ihtiyaç durumu ve bilgileri her akademik yıl için yeniden değerlendirilir.
(2) İsme burslar
   a) Kişi veya kurumlardan gelen burs bağışlarına istinaden gereksinimi olduğu tespit edilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencisine, akademik başarısına da bakılarak, dokuz ay süreyle verilen aylık burslardır.    b) Bursiyer-bağışçı eşleşmesi yapılarak her akademik yılsonunda bursiyerin durumu bağışçısına KUVAK tarafından raporlanır.
   c) Bursiyerin ihtiyaç durumu ve bilgileri her akademik yıl yeniden değerlendirilir.
(3) Yemek, Kitap ve Yurt Bursları:
   a) Önceliği gereksinime dayalı olan ve akademik başarıya da bakılarak önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencisine verilen burslardır.
   b) Yemek, Yurt ve Kitap Bursu bağışları KUVAK bünyesinde ayrı hesaplarda toplanır ve bağış şartına uygun olacak şekilde burs ödemeleri yapılır.
   c) İsme burslardan farklı olarak birebir bursiyer - bağışçı eşleşmesi yapılmaz. Bağışçılara akademik yılsonunda genel raporlama KUVAK tarafından yapılır.
   ç) Yemek, kitap, yurt burslarının verilme süreleri ve yenilenme süreçleri KTÜ Burs Yönergesine göre belirlenir.
   d) Bursiyerin ihtiyaç durumu ve bilgileri her akademik yıl yeniden değerlendirilir.
(4) Havuz Bursları:
   a) KUVAK'a alt veya üst limiti olmadan yapılan burs bağışları Havuz Bursunda toplanır. Toplanan bağışlar, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları ve akademik başarıları doğrultusunda, KUVAK Yönetim Kurulu kararıyla önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerine verilir.
   b) Gerekçelendirilmesi ve belgelendirilmesi koşuluyla KUVAK Yönetim Kurulu kararıyla verilen burslar bu havuzdan ödenebilir.
   c) Bursiyerin ihtiyaç durumu ve bilgileri her akademik yıl yeniden değerlendirilir.

 

Burslarla ilgili genel koşullar

MADDE 9 - (1) Burslarla ilgili genel koşullar aşağıdaki gibidir.
   a) KUVAK bursu alacak öğrencilerin Vakfa vermekle yükümlü olduğu belgeler:
1) Burs başvuru formu ve istenen diğer belgeler,
2) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan bilgilendirme onayı ve
3) KTÜ Vicdani Yükümlülük Formudur.
   b) KTÜ tarafından gereksinimi olduğu belirlenen öğrenciler KUVAK Yönetim Kurulu'na önerilir. Sunulan belgeler ve kaynaklar ölçüsünde KUVAK Yönetim Kurulu kararına göre KUVAK kaynaklı burs ödemeleri yapılır.
   c) Bir öğrenciye, gereksinim durumunun önceliği ve sebebine göre KUVAK kaynaklı birden fazla nakdi burs (isme burs, yemek, yurt, kitap) bağlanabilir.
   ç) KUVAK bursiyerleri başka bir kurum veya kişiden, KUVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen limitinin altındaki burslar hariç, ikinci bir nakdi burs alamaz. Başarı bursiyerleri bu maddeden muaftır.
   d) Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler.
   e) KUVAK burs bağışçısı, KTÜ'nün önereceği bursiyer adayı dışında kendi belirleyeceği başka bir KTÜ öğrencisine bursunun şartlı olarak verilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda ilgili öğrenci için bağışçının yazılı talebi ve/veya bağışçının istediği öğrenci için ilgili bölüm/kurul kararına istinaden KUVAK Yönetim Kurulu Başkanı onayıyla burs ödemesi yapılabilir.
   f) Bursiyer, bursunun takip eden akademik yılda da devamı için içinde bulunulan akademik yılın bahar döneminde KUVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir tarihe kadar burs başvurusunu yenilemek ve KUVAK tarafından istenen belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

Disiplin durumu

MADDE 10 - (1) Uyarı disiplin cezası hariç disiplin cezası olan öğrencilerin durumu Üniversite tarafından Vakfa bildirildiğinde öğrencinin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamaz.

 

İzinli olma

MADDE 11 - (1) Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır. KTÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin başarı ve gereksinime bağlı burslar kesilmez ancak yemek, kitap ve yurt bursları dondurulur.

 

Duyurular

MADDE 12 - (1) KUVAK kaynaklı burslardan faydalanmak isteyen öğrenciler Üniversite tarafından yapılan duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

 

Bursun süresi

MADDE 13 - (1) Burs sürelerinde aşağıdaki kriterler uygulanır.
   a) Burslar, öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Okulunda okudukları bir yıl ve önlisans ve lisans programının normal süresi için (beş yıllık programlar için ve Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencileri için 10 dönem; bütün diğer bölümler için sekiz dönem) geçerlidir.
   b) Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında düzensiz olarak başlayan ya da yatay geçiş nedeniyle ÇAP ve benzeri sebeplerden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Üniversite'ye başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin durumları KUVAK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem, ÇAP öğrencileri için en fazla iki dönem uzatılabilir.
   c) Burslar ilgili akademik yıl boyunca (01 Ekim-30 Haziran) dokuz ay süreyle verilir. Bağışçının özel şartı varsa bu süre en fazla 12 aya kadar uzatılabilir.
   ç) KUVAK Akademik Kurul Doktora bursları 12 ay boyunca, 01 Ocak-31 Aralık döneminde ödenir. Burs alabilme süresi en fazla 36 aydır.
   d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri dışında özel durumlarda bağışçının özel isteğine istinaden e-posta ve/veya yazılı onay alınarak dönemi uzayan öğrenciye KUVAK Yönetim Kurulu kararıyla burs verilmeye devam edilebilir.

 

Yürürlülük ve yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge, KUVAK Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönergenin uygulanmasından KUVAK Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.